วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร
กศน.ตำบลเบิกไพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2560 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2560
ในภาคเรียนที่ 2 / 2560

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์

 
กศน.ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง   

  เปิดรับสมัคร  นักศึกษา กศน. ใหม่

      รับสมัครนักศึกษาใหม่       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

เปิดรับสมัครนักศึกษา ***เรียนฟรี***เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ 1 - 30 เมษายน  2559
**ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้เวลาเรียน ระดับละ 2 ปี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียม คือ
1. วุฒิการศึกษา พร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. บัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
4. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
5 .ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570
หรือ  0816958535

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมกศน.ตำบลเปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษารายงานกิจกรรมกศน.ตำบล


      กศน.อำเภอบ้านโป่ง ประกาศรับสมัครเทียบระดับการศึกษา**1,500.-บาท**
       
ได้วุฒิ ป.6,ม.ต้น(ม.3),ม.ปลาย(ม.6)
            - อายุ 20 ปีขึ้นไป
            - ต้องมีอาชีพ 1 ปีขึ้นไป

         
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
              ***ไม่ต้องมาเรียน จบภายใน 6 เดือน***

การสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

            การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต
แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                          คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
          ๑.  มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
          ๒.  มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
          ๓.  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบ
ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
          ๔.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของ
สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา
ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
        ๕. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
                   
                          หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน
      ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่
เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
          ๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ  ไม่สวมหมวก(รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
          ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดง
หลักฐาน หนังสือเดินทาง
          ๔.  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
         กรณีหลักฐานตามข้อ ๒. ๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
          ๕.  หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
           ๖.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ     
        **กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบ ถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ      
                          ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา
            ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา
            อนึ่ง  หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน
            ๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในรุ่นนั้น ๆ
                          วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
              บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้ที่ กศน.อำเภอบ้านโป่ง
 โทร. 032-201570, 08-9485-6404
        สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570, 08-1695-8535