วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์
                                รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  


เปิดรับสมัครนักศึกษากศน.
                         กศน.อำเภอบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ใหม่ ***เรียนฟรี***
                    เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2556
                   **ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   ใช้เวลาเรียน ระดับละ 2 ปี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียมคือ

 
                   1. วุฒิการศึกษา  พร้อมถ่ายสำเนา  1 ใบ
                   2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                   3. บัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
                   4. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ

                   5 .ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย

 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570, 08-1695-8535

ประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมกศน.ตำบลเปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษารายงานกิจกรรมกศน.ตำบล


      กศน.อำเภอบ้านโป่ง ประกาศรับสมัครเทียบระดับการศึกษา**1,500.-บาท**
       
ได้วุฒิ ป.6,ม.ต้น(ม.3),ม.ปลาย(ม.6)
            - อายุ 20 ปีขึ้นไป
            - ต้องมีอาชีพ 1 ปีขึ้นไป

         
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
              ***ไม่ต้องมาเรียน จบภายใน 6 เดือน***

การสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

            การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต
แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                          คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
          ๑.  มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
          ๒.  มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
          ๓.  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบ
ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
          ๔.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของ
สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา
ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
        ๕. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
                   
                          หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน
      ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่
เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
          ๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ  ไม่สวมหมวก(รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
          ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดง
หลักฐาน หนังสือเดินทาง
          ๔.  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
         กรณีหลักฐานตามข้อ ๒. ๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
          ๕.  หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
           ๖.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ     
        **กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบ ถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ      
                          ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา
            ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา
            อนึ่ง  หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน
            ๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในรุ่นนั้น ๆ
                          วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
              บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้ที่ กศน.อำเภอบ้านโป่ง
 โทร. 032-201570, 08-9485-6404
        สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570, 08-1695-8535

ประชาสัมพันธ์

ด่วน**รับจำนวนจำกัด**
 
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง เปิดรับสมัครเทียบระดับ "หลักสูตรจบ ม.6 ใน 8 เดือน
 รับสมัครเทียบระดับ "หลักสูตรจบ ม.6 ใน 8 เดือน  **1,500.-บาท**
  รับผู้จบวุฒิ ป.6 เป็นต้นไป
              -  อายุ 20 ปีขึ้นไป
              -  ต้องมีอาชีพ 3 ปีขึ้นไป
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2556
                    ** ไม่ต้องมาเรียน **                
   
               สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
            กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) 
           โทร. 0-3220-1570, 08-1695-8535


วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556


          เทศบาลตำบลเบิกไพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ บ้านโป่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1.5  กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 17.12 ตารางกิโลเมตร หรือ  11,056  ไร่
          เทศบาลตำบลเบิกไพรได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและมีฐานะเป็น นิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551
 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลาดบัวขาว
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลคุ้งพยอม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตำบลท่าผา และตำบลสวนกล้วย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคุ้มพยอม และตำบลลาดบัวขาว ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 ภูมิประเทศ
          สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองชลประทานไหลผ่านบางส่วนของตำบล เพื่อนำน้ำไปไช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค
 จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลเบิกไพรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร นายประกาย อ่อนแช่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านเบิกไพร นายชาญวิทย์  ผิวนวล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านเบิกไพร นายชัยนรินท์ แย้มงามเลิศฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านปลักแรด นายเชาว์ หมวกเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข เป็นกำนัน
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ นายสมโภชน์  เกษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ นายวิเชียร   อร่ามรส เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง ว่าที่ร้อยตรี พระราม  เพ็ชรสน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง นายอมรเชษฐ์ มาลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10บ้านหุบกระทิง นายสรรชัย บุญฉาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน นายสมศักดิ์  คนชม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12บ้านตะคร้อ นายวินัย จันทรแนน         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 ประชากร
          ตำบลเบิกไพรมีประชากรทั้งสิ้น 15,322 คน แยกเป็นชาย 7,352 คน  หญิง  7970 คน   มีจำนวนครัวเรือน 5,465 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 895 คน/ตารางกิโลเมตร

กิจกรรมกศน.เบิกไพร